Disclaimer

Acceptatie

Deze disclaimer geldt voor de website www.dagnl.nl en www.civilmanagement.nl. Door gebruik van de website, accepteert u deze disclaimer. Indien u de inhoud van deze disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

Identiteit

Deze website is eigendom van De AdviesGroep Nederland BV en Civil Management Advies BV (hierna: DAGnl), gevestigd en kantoorhoudende aan het Kerkplein 5, 8121 BM te Olst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59459352.

Informatie

DAGnl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De op of via de website en aan de website gekoppelde websites verstrekte informatie is geen aanbod of advies voor een specifieke situatie. De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Geen aansprakelijkheid

DAGnl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt en niet worden overgedragen, verveelvuldigd, bewerkt of verspreid.

Derden

Uitsluitend ter informatie kan de website hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover DAGnl geen controle heeft. DAGnl draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen DAGnl en de beheerders van die sites.

Mails

DAGnl garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen op grond van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Intellectuele eigendom

Alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, welke samenhangen met door gebruiker op de website gepubliceerde content, berusten uitsluitend bij de betreffende gebruiker en/of diens licentieverstrekker. DAGnl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot de door DAGnl gepubliceerde content op de website. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op andere bezoekers/gebruikers van de website. De website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DAGnl.

Wijzigingen

DAGnl mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. DAGnl raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

Versie 1.0 november 2016

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies